If you can't read this email correctly, please click here

Op 8 en 9 september 2016 werd met groot succes de ‘International Closure Conference IME-2016: Intercultural Mediation in contemporary Europe: challenges and possibilities’ georganiseerd in het kader van het EU-project TIME (Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe). De conferentie was gericht op onderzoekers en beoefenaars van Interculturele Bemiddeling (IB) en aanverwante disciplines, waaronder maatschappelijk werkers en onderzoekers die interageren met immigranten, leden van immigrantengemeenschappen, personeel van onderwijsinstellingen, opleidingscentra, NGO’s en vrijwilligersorganisaties, werknemers van overheidsadministraties en lokale overheden.

De doelstelling van de conferentie was om de toepassing van de resultaten van het TIME-project, dat werd gefinancierd via Erasmus+, te promoten en te trachten om uitdagingen te identificeren en te bespreken, mogelijkheden te onderzoeken, kennis over praktijken en interventies uit te wisselen, en succesvolle beleidsmaatregelen op het vlak van IB voor te stellen.

Deelnemers uit tal van Europese landen, waaronder vertegenwoordigers van ministeries, overheidsambtenaren die instaan voor het implementeren van migratiebeleid, directeurs van NGO’s, universiteitsprofessoren, andere professionals met ervaring in migrantenthema’s en journalisten, woonden gedurende twee dagen sessies van de conferentie bij.

Het programma van de conferentie omvatte: presentaties door onderzoekers van het TIME-project, lezingen door vooraanstaande academici en professionals, bijdragen van interculturele bemiddelaars (IB’s), sessies inzake beleidsconsultatie, en praktische workshops.

De sessies tijdens de conferentie omvatten een gedetailleerde presentatie van de resultaten van het TIME-project, vooral wat betreft:
- het in kaart brengen van de interculturele bemiddeling bij immigranten in Europe
- het opleidingsprogramma voor IB’s en opleiders van IB’s dat werd ontwikkeld via het TIME-project
- de uiteenlopende beroepsprofielen van IB’s in heel Europa en de bijdrage van het TIME-project aan een Europees Intercultureel Bemiddelaarsprofiel (European Intercultural Mediator Profile) en een Europese gedragscode
- de vooruitzichten aangaande de accreditering/certificering van de vaardigheden en kennis van de IB’s in EU-landen.

De hierboven vermelde onderzoeksresultaten en presentaties van projectproducten werden aangevuld met een vruchtbaar debat over onder andere:
- de interactie van huidige migratiebeleidsmaatregelen in Griekenland met interculturele bemiddelingsprojecten en de rol van NGO’s
- de vooruitzichten inzake implementatie en verspreiding van de beste praktijken op het vlak van IB, zoals aangegeven in het TIME-project
- bespreking van specifieke voorbeelden van goede praktijken bij het gebruik van technologieën bij IB (SONETOR Portal, gebruik van videoconferentie bij IB in België)
- inzicht in uiteenlopende aspecten van IB (b.v. culturele - gezondheidsbemiddeling)
- persoonlijke ervaringen van IB’s op het terrein

De parallelle sessies omvatten workshops over thema’s als:
- Interculturele bemiddeling als noodzakelijke vaardigheid voor "Wereldburgers (Citizens of the World)"
- Interculturele Bemiddeling en Tolken
- professionele opportuniteiten voor IB’s

Een andere bijzonderheid van de conferentie waren de posters met bevindingen van experts die onderzoek deden naar culturele, taalkundige en sociale aspecten van de interculturele interactie in de Griekse samenleving.

Het debat kwam er op het juiste ogenblik, vooral gezien de toenemende gevolgen van de recente vluchtelingencrisis over heel Europa.

Update van de projectproducten

Zelfstudiecursus voor opleiders van IB's. (Intellectual Output N°5-O5)

Wil je het opleidersprofiel of de modules downloaden?  

Een zelfstudiecursus voor opleiders vaaIB's   was één van de belangrijkste intellectuele resultaten die ontwikkeld werden in het kader van het TIME-project.

Het gaat om een modulair opleidingsprogramma voor actieve en toekomstige IMfI-trainers dat werd ontwikkeld volgens de vereisten van het IMfI-opleidingsprogramma en gegevens die werden verzameld tijdens onderzoek.

Wat houdt dit product in ?
In eerste instantie werden gegevens die werden verzameld tijdens onderzoeksactiviteiten van het project, alsook de vereisten van het nieuwe IMfI-opleidingsprogramma geanalyseerd om te bepalen welke competenties, kenmerken en vaardigheden belangrijk zijn voor een IMfI-trainer. Zaken zoals formele kwalificaties, interpersoonlijke vaardigheden en talenkennis, en ervaring in interculturele bemiddeling kwamen aan bod. Dat leidde tot het opstellen van het gewenste opleidersprofiel volgens de vereisten van het TIME IMfI opleidingsprogramma.

Op basis daarvan werd er een opleidingsprogramma opgesteld voor professionals met uiteenlopende profielen en niveaus van ervaring inzake interculturele bemiddeling, die interesse hebben om interculturele bemiddelaars op te leiden volgens het IM opleidingsprogramma dat werd ontwikkeld door het TIME partnership. Deze opleidingscursus kan ook gebruikt worden door iedere actieve of toekomstige IB-trainer die zijn vaardigheden verder wil ontwikkelen.

Gewenste leerresultaten en opleidingsinhoud werden ontwikkeld in modulaire vorm, waarbij wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Bijzondere kenmerken van het IMfI opleidingsprogramma
- Opleidingsmethodologie en –technieken voor volwassenen
- Psychologische thema’s bij bemiddeling
- Communicatietechnieken
- Culturele en antropologische thema’s
- Wettelijke aspecten van interculturele bemiddeling
- Bronnen over interculturele bemiddeling

Aanbevelingen voor de validering, certificering en accreditering
van de opleiding tot IB (Intellectual output N°6-O6)

Wil je meer weten of de studie downloaden?  

 

Een andere belangrijke bijdrage van het TIME-project op het vlak van Interculturele Bemiddeling in Europa is het projectproduct O6, met name de Aanbevelingen voor de validering, certificering en accreditering van de opleiding tot IB .

In dit product worden de mogelijkheden voor accreditering en validering onderzocht van de nieuwe cursussen die werden opgesteld door het TIME-project (voor IB’s en voor hun opleiders). 

In eerste instantie wordt afstemming op EQF en ECVET voorgesteld. Vervolgens werden de accrediteringsinstanties van de partnerlanden gecontacteerd, en zamelden partners informatie in over procedures en vereisten voor accreditering. Dit document beschrijft in het kort de accrediteringsprocedures die van toepassing zijn in elk land van het partnerschap, en stelt voor om de nieuwe cursussen af te stemmen op de respectievelijke NQFs. En erg belangrijk: er worden opportuniteiten voor de accreditering van de cursussen geïdentificeerd en er worden aanbevelingen gedaan aan stakeholders om de professionalisering van interculturele bemiddeling verder te promoten.   

National Multiplier events voor de presentatie van nieuwe opleidingsprogramma’s en de communicatie met stakeholders

De laatste events werden in de loop van de zomer van 2016 gehouden in 7 EU-landen: Griekenland, België, Oostenrijk, Duitsland, Italië, Polen en Portugal. 

De discussie draaide rond kennis, vaardigheden en competenties waarover interculturele bemiddelaars zouden moeten beschikken om doeltreffende bemiddelingsdiensten te kunnen aanbieden, de door TIME-project voorgestelde trainingscursus voor interculturele bemiddelaars, en de zelfstudiecursus voor hun opleiders. Rondetafelgesprekken met stakeholders en sociale partners zorgden voor nuttige feedback over hoe de projectproducten van TIME aangewend zouden kunnen of moeten worden om de impact van het project te maximaliseren.

Voor meer informatie over de geïmplementeerde events, zie onderdeel ‘Multiplier Events’ op de website van het project.

Als je graag op de hoogte bent van alle volgende evenementen en updates, gelieve te registreren!

Je kan ons ook volgen op Facebook (https://www.facebook.com/CulturalMediationSonetor?fref=photo)

Als je de TIME nieuwsbrief niet meer wents te ontvangen, laat het ons dan weten via: infoly@olympiakokek.gr

©2015 TIME - Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe. All rights reserved.

Dit project geniet de financiële steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt enkel de standpunten van de auteurs. De Commissie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de opgenomen informatie gemaakt wordt.