Intellectual Outputs

Intellectuele Output

intellectual_outputs

  • Onderzoeksrapport over interculturele bemiddeling voor migranten (IMfl) in Europa (Download)

Er zal een grondige onderzoek literatuur- en veldonderzoek worden uitgevoerd om een overzicht te krijgen van interculturele bemiddeling voor migranten (IMfI) in Europa. De klemtoon zal daarbij liggen op relevante trainings-, tewerkstellings- en evaluatiepraktijken. Het eindrapport zal de volgende elementen behandelen:
- Behoefte aan interculturele bemiddeling in Europa. Migratiestromen, de integratieproblematiek, beperkingen van het tolken.
- Definities en vormen van interculturele bemiddeling. Een overzicht van de relevante literatuur.
- De stand van zaken van IMfI in Europa. Voorstelling van de verschillende opleidings-, tewerkstellings- en evaluatiepraktijken in de partnerlanden en andere belangrijke migratiebestemmingen in Europa. Resultaten van de veldonderzoeken uitgevoerd in de partnerlanden.

  • Beschrijving van 10 goede praktijken in IMfI in Europa en suggesties voor transfer (Download )

10 praktijken in het domein van IMfI-training, tewerkstelling of evaluatie die tijdens het onderzoek werden gedetecteerd zullen meer in detail worden beschreven met daarna aanbevelingen voor transfer. De voorwaarden voor een succesvolle transfer worden onderzocht en er worden suggesties voor het overwinnen van mogelijke barrières gedaan.

  • Gids i.v.m. het wenselijke IMfI-profiel en daarmee verbonden eindtermen [Download [EN]]

Deze gids zal een gedetailleerde beschrijving bevatten van de vaardigheden, kwalificaties en andere kenmerken waarvan uit onderzoek gebleken is dat ze noodzakelijk of wenselijk zijn voor een intercultureel bemiddelaar. Na een beschrijving van het IMfI-profiel, zal de gids de door training te verwerven vaardigheden ‘vertalen’ in een lijst van eindtermen. Over welke kennis, inzichten en vaardigheden moet een intercultureel bemiddelaar na de opleiding beschikken? Op die manier zal de gids een referentiepunt bieden voor de ontwikkeling van effectieve trainings- en beoordelingsinstrumenten, het detecteren van mogelijke tekorten qua vaardigheden en de behoeften aan voortgezette opleidingen.

  • Uitgebreide IMfI opleiding – gids voor het opleiden van IMfI 

TIME O4-A1 Deel I Inhoud van de opleiding
TIME O4-A2 Deel II Opleiding Methode
TIME O4-A3 Deel III Opleidingsmateriaal


TIME O4-A4 Deel IV Methodologie van de praktijkopleiding
TIME O4-A5 Deel V Evaluatie Methodologie

De opleidingscursus zal bestaan uit uitgebreid en gestructureerd cursusmateriaal dat aansluit bij de huidige en toekomstige opleidingsbehoeften van Europese IMfI. Het curriculum zal zijn opgebouwd uit een gestructureerd geheel van gewogen leermodules (in overeenstemming met het Europees Systeem van Studiepuntenoverdracht voor Beroepsonderwijs en –opleiding, ECVET) die op een flexibele wijze kunnen worden gecombineerd om aan te sluiten bij verschillende initiële vaardigheidsprofielen. Een bijbehorende gids voor actieve en toekomstige opleiders zal pedagogische thema’s zoals opleidingsmethodologie, beoordelingsmethodes evenals praktische aanbevelingen voor het lesgeven bevatten. Het curriculum is bedoeld voor elke instelling die IMfI’s opleidt, evenals voor werkgevers en –nemers in het domein van IMfI die willen weten welke, en welk niveau van, kennis, kwalificaties en vaardigheden tijdens de opleiding worden verworven.

  • Opleidingsprogramma voor IMfI-opleiders

TIME O5-A1 Deel I Opleider profile en leerinhoud

ΤΙΜΕ Ο5 Trainer Course Module 1 (Downoad EN)

TIME O5 Trainer Course Module 2 (Download EN)

TIME O5 Trainer Course Module 3 (Download EN)

TIME O5 Trainer Course Module 4 (Download EN)

TIME O5 Trainer Course Module 5 (Download EN)

TIME O5 Trainer Course Module 6 (Download EN)

TIME O5 Trainer Course Module 7 (Download EN)

Een modulair opleidingsprogramma voor actieve en toekomstige IMfI opleiders zal in overeenstemming met de vereisten van het IMfI-opleidingsprogramma en onderzoeksresultaten worden ontwikkeld. Daarbij aansluitend opleidingsmateriaal zal ter beschikking worden gesteld.

  • Aanbevelingen voor validering, certificering & accreditering van IMfI-opleiding 

TIME O6 Aanbevelingen voor validatie, certificatie en accreditatie van Interculturele Bemiddelaar opleiding

Voor alle partnerlanden worden bestaande validerings-, certificerings- en accrediteringsprocessen voor de IMfI-training beschreven. Voortbouwend op de afstemming van de nieuwe opleidingscursussen op de NQFs, EQF en ECVET, evenals op de structuren en noden voor de validering en certificering van IMfI-opleidingen in elk land, zullen beleidsaanbevelingen voor toekomstige acties in dit domein worden voorgesteld.

imageedit 1 2545280322

Please take a few minutes to tell us your opinion about the time website and our project’s products!

Survey

imageedit 1 4431486055